آزمایشگاه های گروه :

  • فارماسیوتیکس
  • تحقیقاتی 1، 2 و3
  • اشکال دارویی جامد
  • الکتروریسی
  • کنترل فیزیکوشیمیایی داروها
  • کنترل میکروبی داروها
  • کشت سلولی
  • کار با داروهای ضد سرطان