کارشناسان گروهکارشناسان گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری و کنترل دارو

     دکتر مهتاب امیری   رشته تحصیلی : دکترای حرفه ای داروسازی
       مسعود صیدی      رشته تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی
      هیاس فتاحی    رشته تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی