برنامه زمانبندی نقل و انتقال نیمسال دوم 99-98 داروسازی

 

 

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

 

 

98/8/20 لغایت 98/9/10

 

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم

 

 

98/9/11 لغایت  98/9/25

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

 

 

98/9/26 لغایت 98/10/10

 

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

 

 

98/10/11 لغایت 98/10/23

 

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

 

 

98/10/24 لغایت 98/11/8

 

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی به اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد