لیست دروس رشته داروسازی  و تاریخ امتحانات:

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

تاریخ امتحان

روز امتحان

ساعت امتحان

فراورده بیولوژیک

2

اختصاصی-نظری

1400/6/13

شنبه

10-12

کار آموزی داروخانه شهری1

2

اختصاصی-نظری

1400/6/16

سه شنبه

10-12

اخلاق و قوانین در داروسازی

2

اختصاصی-نظری

1400/6/17

چهارشنبه

10-12

فارماکوگنوزی 1

3

اختصاصی-نظری

1400/6/20

شنبه

10-12

شیمی دارویی3

2

اختصاصی-نظری

1400/6/22

دوشنبه

10-12

کارآموزی داروخانه شهری 2

2

اختصاصی-نظری

1400/6/23

سه شنبه

10-12

فارماکوگنوزی 2

3

اختصاصی-نظری

1400/6/24

چهارشنبه

10-12

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۲۶