دانشجویان خارجی ورودی 97

فهرست دروس نیمسال دوم  سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم دوم )

دانشجویان بین الملل (خارجی) ورودی97

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51017

میکروب شناسی نظری

3

-

دکتر عبیری*- دکتر الوندی-دکتراکیا-دکترقمری-دکترنعمانپور-دکتر مهاجری

2

51019

میکروب شناسی عملی

-

1

دکتر عبیری*- دکتر الوندی-دکتراکیا-دکترقمری-دکترنعمانپور-دکتر مهاجری

3

51054

بیوشیمی پایه نظری

3

-

دکتر حق نظری*-دکترخدارحمی-دکترنعمانی-دکتر رحیمی

4

51055

بیوشمی پایه عملی

-

1

دکتر حق نظری*-دکترخدارحمی-دکترنعمانی-دکتر رحیمی

5

51125

شیمی عمومی نظری

3

-

دکتر رضایی

6

51126

شیمی عمومی عملی

-

1

دکتر ادیبی

7

51501

فیزیک مقدماتی

2

-

دکتر خوشگرد

8

51502

ریاضی مقدماتی

2

-

دکتر محمود امیری

9

51048

بیولوژی مولکولی ژنتیک

2

-

دکتر راسخیان*- دکتر یداله بهرامی-دکتر تولایی

10

51033

اصول خدمات بهداشتی

1

-

آقای کیومرث امیری

11

51601

تربیت بدنی (1)

-

1

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

14-12

16 - 14

شنبه

شیمی عمومی نظری

کلاس7

تربیت بدنی1 خواهران

تربیت بدنی 1

برادران

شیمی عمومی نظری

کلاس7

یکشنبه

بیوشیمی پایه نظری

کلاس2

 

 

میکروب شناسی نظری

کلاس2

دوشنبه

بیوشیمی پایه نظری

کلاس2

بیولوژی مولکولی ژنتیک

کلاس7

 

ریاضیات مقدماتی

کلاس7

سه شنبه

شیمی عمومی عملی

میکروب شناسی عملی

 

فیزیک مقدماتی

کلاس2

چهارشنبه

بیوشیمی پایه عملی

میکروب شناسی نظری

کلاس3

 

اصول خدمات بهداشتی

کلاس2

پنج شنبه

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۵۸