ورودی 97

فهرست دروس نیمسال دوم سا ل تحصیلی 98 - 97   ( ترم دوم )

ورودی 97

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51020

شیمی تجزیه نظری

2

-

دکتر سرخوش

2

51072

شیمی تجزیه عملی

-

1

دکتر ادیبی

3

51012

فیزیولوژی (1) نظری

4

-

دکترهوشنگ نجفی*-دکتر گودینی-دکترمرادپور

4

51603

زبان انگلیسی

3

-

دکتر بهمن مهربان

5

51052

فیزیک در دارو سازی

2

-

دکتر خوشگرد

6

51705

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

شکربیگی- کرمی

7

51701

اندیشه اسلامی (2)

2

-

کرمی- اسدی

8

51017

میکروب شناسی نظری

3

-

دکتر عبیری*- دکتر الوندی-دکتراکیا-دکترقمری-دکترنعمانپور-دکتر مهاجری

9

51019

میکروب شناسی عملی

-

1

دکتر عبیری*- دکتر الوندی-دکتراکیا-دکترقمری-دکترنعمانپور-دکتر مهاجری

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره              6          )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

فیزیولوژی (1) نظری

(کلاس6)

فیزیک در دارو سازی

(کلاس6)

 

یکشنبه

شیمی تجزیه نظری

(کلاس6)

میکروب شناسی نظری

(کلاس6)

زبان انگلیسی(ساعت17-14)

(کلاس6)

 

دوشنبه

میکروب شناسی نظری

(کلاس6)

اندیشه اسلامی (2)

کلاس6 و کلاس3

شیمی تجزیه عملی

شیمی تجزیه عملی

سه شنبه

 

فیزیولوژی (1) نظری

(کلاس6)

تفسیر موضوعی قرآن

کلاس6وکلاس9

 

چهارشنبه

میکروب شناسی عملی

میکروب شناسی عملی

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۲۳