فهرست دروس نیمسال    دوم سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم چهارم ) 

ورودی96 بین الملل(خارجی)

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51024

انگل و قارچ شناسی نظری

3

-

دکتر نظری*-دکتر میکائیلی-دکترحمزوی

2

51025

انگل و قارچ شناسی عملی

-

1

دکتر نظری*-دکتر میکائیلی-دکترحمزوی

3

51018

ویروس شناسی

1

-

دکتر بابایی

4

51056

شیمی آلی 1 عملی

-

1

دکتر ادیبی

5

51013

فیزیولوژی 2نظری

4

-

دکتر نجفی*-دکتر شکیبایی-دکترگودینی

6

51014

فیزیولوژی 2عملی

-

1

دکتر نجفی*-دکتر شکیبایی-دکترگودینی

7

51090

ریاضیات

2

-

دکتر امیری

8

51052

فیزیک در داروسازی

2

-

دکتر خوشگرد

9

52000

فارماسیوتیکس 1مقدمات

2

-

دکتر تحویلیان

10

52007

بیوشیمی بالینی

2

-

دکتر نعمانی

11

51604

تربیت بدنی (2)

-

1

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

14-12

16 - 14

18 - 16

شنبه

فارماسیوتیکس 1مقدمات کلاس6

 

 

 

فیزیک در داروسازی

کلاس4

 

یکشنبه

فیزیولوژی2نظری

کلاس3

انگل و قارچ شناسی عملی

تربیت بدنی2 خواهران

ریاضیات

کلاس7

 

دوشنبه

فیزلولوژی 2عملی

 

 

انگل و قارچ شناسی نظری

کلاس6

 

سه شنبه

فیزیولوژی2نظری

کلاس7

ویروس شناسی

کلاس3

تربیت بدنی2

برادران

انگل و قارچ شناسی نظری

کلاس7

 

چهارشنبه

بیوشیمی بالینی

کلاس2

فیزیولوژی 2نظری

کلاس7

 

 

 

شیمی آلی1 عملی

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۵۹