ورودی 95

فهرست دروس نیمسال    دوم   سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم ششم )

ورودی 95

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51075

دارو شناسی (3) نظری

2

-

دکتر غلامرضا بهرامی* دکتر احمد محمدی فرآنی

2

52020

فارماسیوتیکس (3) نظری

3

-

دکتر میرزایی*- دکتر تحویلیان

3

52011

فارماسیوتیکس (2) عملی

-

1

دکتر لیلا بهبود*- دکتر تحویلیان

4

52004

روشهای آنالیز دستگاهی (1) نظری

3

-

دکتر شهلایی*- دکتر دادگر

5

52037

فیزیکال فارماسی (2)

2

-

دکتر شیری*- دکتر قباد محمدی

6

52014

فارماکوگنوزی (1) نظری

2

-

دکتر مجرب

7

52056

فارماکوگنوزی (1) عملی

-

1

دکتر مجرب*-دکتر ناصری

8

52025

دارو درمانی بیماریها (1)

3

-

دکتر شهبازی*- دکتر شجاعی

9

51133

ملزومات و تجهیزات پزشکی

2

-

آقای صبور

10

53011

کارآموزی داروخانه شهری (1)

-

1

دکتر شهبازی- دکتر شجاعی*

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره        5                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 ملزومات و تجهیزات پزشکی

فارماسیوتیکس (2) عملی

فارماسیوتیکس (2) عملی

 

یکشنبه

دارو درمان بیماریها (1)

کلاس5

داروشناسی 3 نظری

کلاس5

فارماکوگنوزی (1) عملی

فارماکوگنوزی (1) عملی

فارماسیوتیکس2عملی

دوشنبه

فارماکوگنوزی (1) عملی

فارماسیوتیکس (3) نظری

کلاس5

فارماکوگنوزی (1) نظری

کلاس5

فارماکوگنوزی (1) عملی

سه شنبه

روشهای آنالیز دستگاهی (1) نظری کلاس5

روشهای آنالیز دستگاهی (1) نظری  کلاس5

دارو درمان بیماریها (1)

کلاس5

 

چهارشنبه

فیزیکال فارماسی (2)

                                                                                                                             

 

فارماسیوتیکس (3) نظری

کلاس5

 

پنج شنبه

کارآموزی داروخانه شهری1

کلاس5

 

کارآموزی داروخانه شهری1

کلاس5

 

 

 

·         دانشجویان  ورودی 92 پردیس که واحد فارماسیوتیکس (2) عملی را اخذ نکرده اند مجاز به اخذ این واحد هستند .


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۰۷