ورودی 94 پردیس

فهرست دروس نیمسال    دوم    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم هفتم )

ورودی 94پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52051

روشهای آنالیز دستگاهی نظری(2)

2

-

دکتر علی آبادی*- دکتر ادیبی

2

52025

  دارودرمان(1)

3

-

دکتر شهبازی*-دکتر شجاعی

3

52024

شیمی دارویی(2)

3

-

دکتر دادگر*- دکتر علی آبادی

4

52030

فارماسیوتیکس 4نظری

2

-

دکتر بهبود

5

52021

فارماسیوتیکس3 عملی

-

1

دکتر میرزایی*- دکتر تحویلیان

6

52022

فارماکوگنوزی 2نظری

3

-

دکتر ناصری*- دکتر مدرسی

7

53011

کارآموزی داروخانه شهری (1)

-

1

دکتر شهبازی-دکتر شجاعی*

8

52005

روشهای آنالیز دستتگاهی 2عملی

-

1

دکتر شهلایی

9

52042

کنترل فیزیکو شیمیایی نظری

2

-

دکتر شیری

10

52013

داروشناسی 3عملی

-

1

دکتر کیانی

11

52023

فارماکوگنوزی2عملی

-

1

دکتر مدرسی*- دکتر ناصری

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                      )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

شیمی دارویی2

کلاس2

 فارماسیوتیکس4 نظری
کلاس 4

فارماکوگنوزی2 عملی

 

یکشنبه

دارو درمان1 بیماریها

کلاس5

فارماکوگنوزی2 نظری

کلاس9

روشهای آنالیز دستگاهی 2عملی

روشهای آنالیز دستگاهی 2عملی

داروشناسی3عملی

داروشناسی3عملی

دوشنبه

فارماسیوتیکس 4نظری

کلاس5

روشهای آنالیز دستگاهی 2نظری کلاس9

فارماکوگنوزی 2عملی

 

سه شنبه

کنترل فیزیک و شیمیایی نظری کلاس4

فارماکوگنوزی 2نظری

کلااس9

دارو درمان1 بیماریها

کلاس5

 

چهارشنبه

شیمی دارویی2

کلاس4

فارماسیوتیکس 3 عملی

فارماسیوتیکس 3 عملی

 

پنج شنبه

کارآموزی داروخانه شهری 1

کلاس5

کارآموزی داروخانه
شهری 1

کلاس5

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۰۹