ورودی 94 روزانه

فهرست دروس نیمسال    دوم    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم هشتم )

ورودی 94 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51200

پایان نامه (1)

-

2

 

2

52032

سم شناسی نظری

2

-

دکتر کیانی*-دکتر حسین زاده

3

52033

سم شناسی عملی

-

2

دکتر کیانی*-دکتر حسین زاده

4

52038

دارو درمان بیماریها (3)

3

-

دکتر شهبازی*- دکتر شجاعی

5

52024

شیمی دارویی (2)

3

-

دکتر دادگر*- دکتر علی آبادی

6

52040

فارماسیوتیکس (5) نظری

2

-

دکتر فتاحی*- دکتر شیری

7

52031

فارماسیوتیکس (4) عملی

-

1

دکتر بهبود

8

52046

کنترل میکروبی داروها نظری

2

-

دکتر میرزایی

9

53007

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1)

-

3

دکتر شهبازی- دکتر شجاعی*

10

 

کارآموزی داروخانه شهری2

-

1

دکتر شهبازی- دکتر شجاعی*

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

21  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره           9          )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

شیمی دارویی2

کلاس2

کنترل میکروبی داروها نظری

کلاس5

کارآموزی داروخانه شهری 2

کلاس3 ساعت16-13

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1)

یکشنبه

سم شناسی نظری

کلاس9

فارماسیوتیکس (4) عملی

دارو درمان بیماریها (3)

کلاس5

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1)

دوشنبه

فارماسیوتیکس (5) نظری

کلاس4

فارماسیوتیکس (4) عملی

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1)

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1)

سه شنبه

 

دارودرمان بیماریها(3)

کلاس4

سم شناسی عملی

سم شناسی عملی

چهارشنبه

شیمی دارویی2

کلاس4

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1)

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری (1)

پنج شنبه

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۲۹