ورودی 93 روزانه

فهرست دروس نیمسال    دوم    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم دهم)

ورودی 93روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52041

فارماسیوتیکس5عملی

-

1

دکتر فتاحی

2

52047

کنترل میکروبی عملی

-

1

دکتر میرزایی

3

52043

کنترل فیزیک وشیمیایی عملی

-

1

دکتر شیری

4

53001

کارآموزی مقدماتی صنعت

-

2

دکتر میرزایی*-دکتر شیری- دکتر تحویلیان

5

51079

پلیمر

2

-

دکتر فتاحی

6

52028

شیمی دارویی3

3

-

دکتر علی آبادی*- دکتر دادگر

7

53008

کارآموزی در عرصه شهری 2

-

3

دکتر شهبازی دکتر شجاعی*

8

52045

بیوفارماسی وفارماکوکینتیک

3

-

دکتر شیری*-دکتر قباد محمدی

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

واحد16

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره          3             )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

پلیمر

کلاس3

کارآموزی مقدماتی صنعت

کارآموزی در عرصه (2)

یکشنبه

شیمی دارویی3

کلاس4

کنترل میکروبی عملی

کنترل میکروبی عملی

کارآموزی در عرصه (2)

دوشنبه

 

شیمی دارویی3

کلاس4

بیوفارماسی

کلاس3

کارآموزی در عرصه (2)

سه شنبه

فارماسیوتیکس 5عملی

فارماسیوتیکس 5عملی

کارآموزی مقدماتی صنعت

کارآموزی در عرصه (2)

چهارشنبه

بیوفارماسی

کلاس3

کنترل فیزیک و شیمیایی عملی

کنترل فیزیک و شیمیایی عملی

کارآموزی در عرصه (2)

پنج شنبه