برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 99- 98


برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 99- 98 (ساعت برگزاری امتحانات 14 - 12:30)

ایام هفته

تاریخ

ورودی98

ورودی97

ورودی96

ورودی95

ورودی94

شنبه

98/8/25

داروشناسی2

یکشنبه

98/8/26

شیمی آلی1

دوشنبه

98/8/27

شیمی دارویی1

سه شنبه

98/8/28

شیمی عمومی

چهارشنبه

98/8/29

زبان تخصصی

شنبه

98/9/02

شیمی دارویی3

یکشنبه

98/9/03

دوشنبه

98/9/04

فارماکوگنوزی2

سه شنبه

98/9/05

چهارشنبه

98/9/06

بیوتکنولوژی دارویی

شنبه

98/9/09

بیوفارماسی

یکشنبه

98/9/10

شیمی آلی 2

دوشنبه

98/9/11

آنالیز دستگاهی2

سه شنبه

98/9/12

چهارشنبه

98/9/13

فیزیکال 1

شنبه

98/9/16

فارماسیوتیکس2

 

ایام هفته

تاریخ

ورودی94 پردیس

ورودی93 پردیس

 

شنبه

98/8/25

دارو درمان2

 

یکشنبه

98/8/26

 

دوشنبه

98/8/27

 

سه شنبه

98/8/28

 

چهارشنبه

98/8/29

 

شنبه

98/9/02

شیمی دارویی3

 

یکشنبه

98/9/03

 

دوشنبه

98/9/04

 

سه شنبه

98/9/05

چهارشنبه

98/9/06

شنبه

98/9/09

بیوفارماسی

یکشنبه

98/9/10

دوشنبه

98/9/11

سه شنبه

98/9/12

چهارشنبه

98/9/13

 

 

ایام هفته

تاریخ

ورودی95

ورودی96

ورودی97

شنبه

98/8/25

داروشناسی 2

داروشناسی1

یکشنبه

98/8/26

دوشنبه

98/8/27

شیمی آلی1

سه شنبه

98/8/28

چهارشنبه

98/8/29

فیزیکال2

زبان تخصصی

شنبه

98/9/02

یکشنبه

98/9/03

دوشنبه

98/9/04

سه شنبه

98/9/05

چهارشنبه

98/9/06

بیوتکنولوژی دارویی

بیوتکنولوژی دارویی

شنبه

98/9/09

یکشنبه

98/9/10

فارماکوگنوزی1

شیمی آلی2

دوشنبه

98/9/11

سه شنبه

98/9/12

چهارشنبه

98/9/13

شیمی آلی2

فیزیکال1

شنبه

98/9/16

فارماسیوتیکس2