برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 رشته داروسازی – واحد پردیس خودگردان

 

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 رشته داروسازی واحد پردیس خودگردان

ایام هفته

تاریخ

ورودی 92 پردیس

ورودی 93 پردیس

ورودی 94 پردیس

چهار شنبه

98/3/22

   

دارو درمان 1

10/30-12/30

شنبه

98/3/25

 

دارو درمان3

8/30-10/30


یکشنبه

98/3/26

 

 

 

دوشنبه

98/3/27

 

کنترل میکروبی

8/30-10/30

 

سه شنبه

98/3/28

کنترل مسمومیت

10/30-12/30

 

آنالیز2

8/30-10/30

چهارشنبه

98/3/29

 

فرآورده های آرایشی بهداشتی

 

پنجشنبه

98/3/30

 

 

 

شنبه

98/4/1

 

شیمی دارویی 3

10/30-12/30

شیمی دارویی 2

8/30-10/30

یکشنبه

98/4/2

داروسازی هسته ای

10/30-12/30

 

 

دوشنبه

98/4/3

 

کنترل فیزیکوشیمیایی

8/30-10/30

کنترل فیزیکوشیمیایی

8/30-10/30

سه شنبه

98/4/4

 

 

 

چهارشنبه

98/4/5

فارماکولوژی بالینی

8/30-10/30

اطلاع رسانی

10/30-12/30

فارماسیوتیکس 4

8/30-10/30

پنجشنبه

98/4/6

 

 

 

شنبه

98/4/8

تعطیلیکشنبه

98/4/9

 

کشت سلولی

8/30-10/30

 

دوشنبه

98/4/10

 

 

 

سه شنبه

98/4/11

 

فارماسیوتیکس 5

8/30-10/30

کارآموزی داروخانه شهری 1

10/30-12/30

چهارشنبه

98/4/12

 

 

 

 

شنبه

 

98/4/15

   

کارآموزی داروخانه شهری2

10/30-12/30

 

فارماکوگنوزی 2

10/30-12/30