برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97 رشته دارو سازی رشته پردیس خودگردان

 

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 رشته داروسازی واحد بین الملل

ایام هفته

تاریخ

ورودی95

ورودی96

ورودی97

شنبه

98/3/25

داروشناسی 1

8/30-10/30

فیزیولوژی 2

13/30-15

بیوشیمی پایه

13/30-15

یکشنبه

98/3/26

 

 

 

دوشنبه

98/3/27

 

ویروس شناسی

10/30-12/30

 

سه شنبه

98/3/28

 

 

شیمی عمومی

13/30-15

چهارشنبه

98/3/29

ملزومات وتجهیزات پزشکی

10/30-12/30

بیوشیمی بالینی

8/30-10/30

 

پنجشنبه

98/3/30

 

 

 

شنبه

98/4/1

 

 

میکروب شناسی

10/30-12/30

یکشنبه

98/4/2

انگل و قارچ شناسی

8/30-10/30

انگل و قارچ شناسی

8/30-10/30

 

دوشنبه

98/4/3

 

 

ریاضی مقدماتی

13/30-15

سه شنبه

98/4/4

 

ریاضیات

15-30/13

 

چهارشنبه

98/4/5

فارماسیوتیکس2

15-30/13

 

فیزیک مقدماتی

10/30-12/30

پنجشنبه

98/4/6

 

 

 

شنبه

98/4/8

تعطیل

 

یکشنبه

98/4/9

 

 

بیولوژی مولکولی وژنتیک

8/30-10/30

دوشنبه

98/4/10

 

 

 

سه شنبه

98/4/11

 

فیزیک در داروسازی

13/30-15

اصول بهداشت

13/30-15

چهارشنبه

98/4/12

گیاهان دارویی

10/30-12/30

 

 

 شنبه  

98/4/15

 

فیزیکال 1

13/30-15

 

فارماسیوتیکس 1

8/30-10/30