برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98 – 97 رشته داروسازی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 رشته داروسازی

ایام هفته

تاریخ

ورودی 93

ورودی 94

ورودی95

ورودی96

ورودی97

چهارشنبه

98/3/22

   

دارودرمان 1

10/30-12/30

   

شنبه

98/3/25

 

دارودرمان3

8/30-10/30


داروشناسی 1

8/30-10/30

فیزیولوژی 1

10/30-12/30

یکشنبه

98/3/26

بیوفارماسی

10/30-12/30

 

 

 

 

دوشنبه

98/3/27

 

کنترل میکروبی

8/30-10/30

داروشناسی3

10/30-12/30

ویروس شناسی

10/30-12/30

اندیشه اسلامی2

8/30-10/30

سه شنبه

98/3/28

پلیمر

8/30-10/30

 

 

 

 

چهارشنبه

98/3/29

 

 

ملزومات وتجهیزات پزشکی

10/30-12/30

بیوشیمی بالینی

8/30-10/30

 

پنجشنبه

98/3/30

 

 

 

 

 

شنبه

98/4/1

شیمی دارویی 3

10/30-12/30

شیمی دارویی2

8/30-10/30

فارماکوگنوزی 1

8/30-10/30

 

میکروب شناسی

10/30-12/30

یکشنبه

98/4/2

 

 

 

انگل و قارچ شناسی

8/30-10/30

تفسیر

10/30-12/30

دوشنبه

98/4/3

 

 

فیزیکال2

10/30-12/30

 

 

سه شنبه

98/4/4

 

سم شناسی

8/30-10/30

 

انقلاب اسلامی

10/30-12/30

 

چهارشنبه

98/4/5

 

 

 

 

فیزیک در داروسازی

8/30-10/30

پنجشنبه

98/4/6

 

 

آنالیز 1

8/30-10/30

اخلاق در داروسازی

8/30-10/30

 

شنبه

98/4/8

 تعطیل


 یکشنبه

98/4/9

 

 

فارماسیوتیکس3

10/30-12/30

 

 

دوشنبه

98/4/10

 

 

 

 

 

سه شنبه

98/4/11

 

فارماسیوتیکس5

8/30-10/30

کارآموزی داروخانه شهری 1

10/30-12/30

 

شیمی تجزیه

8/30-10/30

چهارشنبه

98/4/12

 

 

 

گیاهان دارویی

10/30-12/30

 

شنبه

 

98/4/15

   

کارآموزی داروخانه شهری2

10/30-12/30

 
 

فارماسیوتیکس

1

8/30-10/30

 

زبان

8/30-10/30