تاریخ امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

لیست مراقبین امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ردیف

تاریخ امتحان

نام درس

محل ازمون

ساعت

1

8/10/97 شنبه

بیوشیمی عملی

-

12/00

2

8/10/97شنبه

فیزیولوژی عملی

-

30/12

3

10/10/97دوشنبه

ایمنی دانشجویان خارجی

-

12

4

15/10/97شنبه

بیوشیمی بالینی خارجی

کلاس2 داروسازی

30/10- 30/8

5

18/10/97سه شنبه

شیمی آلی 2 خارجی

کلاس2 داروسازی

30/12-30/10

6

19/10/97چهارشنبه

دارو درمان 3 ورودی 93

کلاس2 و 3داروسازی

30/10- 30/8

7

19/10/97چهارشنبه

شیمی دارویی 2  ورودی92و93 پردیس

کلاس4 و 5داروسازی

30/10- 30/8

8

19/10/97چهارشنبه

فارماکوگنوزی 2 ورودی 94

کلاس1

پردیس

30/12-30/10

9

19/10/97چهارشنبه

داروشناسی 2 ورودی 95 و 94 پردیس

کلاس2و3و4و5داروسازی

30/12-30/10

10

19/10/97چهارشنبه

شیمی عمومی ورودی 97

کلاس2 و 3 پردیس

30/12-30/10

11

19/10/97چهارشنبه

شیمی آلی 1  ورودی 96 خارجی

کلاس 2داروسازی

15-30/13

12

19/10/97چهارشنبه

زیست 1 ورودی 97 خارجی

کلاس 3داروسازی

15-30/13

13

22/10/97شنبه

فرآورده­های آرایشی بهداشتی ورودی 93

کلاس1 و2 پردیس

30/10- 30/8

14

22/10/97شنبه

زبان تخصصی ورودی 95

کلاس4 و5داروسازی

30/10- 30/8

15

22/10/97شنبه

بیوشیمی پایه ورودی 97

کلاس 2 و3داروسازی

30/10- 30/8

16

22/10/97شنبه

آنالیز دستگاهی 2 ورودی 94

کلاس 2 و3داروسازی

30/12-30/10

17

22/10/97شنبه

فیزیولوژی 2 ورودی 96

کلاس1و2و3 پردیس

30/12-30/10

18

22/10/97شنبه

داروشناسی 3 ورودی 94 پردیس

کلاس5 داروسازی

30/12-30/10

19

23/10/97یکشنبه

کنترل مسمومیت ورودی 93

کلاس2 و3داروسازی

30/10- 30/8

20

23/10/97یکشنبه

اندیشه 1 ورودی 97 روزانه

کلاس4و5 داروسازی

30/12-30/10

21

24/10/97دوشنبه

ریاضیات ورودی 96 روزانه

کلاس4و5 داروسازی

30/10- 30/8

22

24/10/97دوشنبه

شیمی مقدماتی ورودی 97 خارجی

-

30/10- 30/8

23

24/10/97دو شنبه

فارماسیوتیکس 5 ورودی 93 روزانه

کلاس4و5 داروسازی

30/12-30/10

24

25/10/97سه شنبه

فارماسیوتیکس 2 ورودی 95 روزانه

کلاس3و4و5داروسازی

30/10- 30/8

25

25/10/97سه شنبه

اصول بهداشتی ورودی 97 روزانه

کلاس2و3  داروسازی

30/12-30/10

26

25/10/97سه شنبه

بیوفارماسی ورودی 92 پردیس

کلاس4 داروسازی

30/12-30/10

27

25/10/97سه شنبه

فارماسیوتیکس3 ورودی 94 پردیس

کلاس5 داروسازی

30/12-30/10

28

26/10/97چهارشنبه

سم شناسی نظری ورودی 93 پردیس

کلاس4و5 داروسازی

30/10- 30/8

29

26/10/97چهارشنبه

ایمنی شناسی ورودی 95 خارجی

کلاس3 داروسازی

30/10- 30/8

30

26/10/97چهارشنبه

کنترل میکروبی ورودی 93 روزانه

کلاس4و5 داروسازی

30/12-30/10

31

26/10/97چهارشنبه

تاریخ امامت ورودی 96 روزانه

کلاس4و5

30/15-30/13

32

29/10/97شنبه

شیمی آلی 2 ورودی 95 روزانه

کلاس3و4و5 داروسازی

30/10-30/8

34

29/10/97شنبه

شیمی دارویی 1 ورودی 94 روزانه

کلاس4و5 داروسازی

30/12-30/10

35

29/10/97شنبه

شیمی آلی 1 ورودی 96 روزانه

کلاس2و3 داروسازی

30/12-30/10

36

29/10/97شنبه

بیولوژی ملکولی 97روزنه

کلاس1و7 داروسازی

30/12-30/10

37

29/10/97شنبه

فارماکوگنوزی(2  )93 پردیس

کلاس1و2 پردیس

30/12-30/10

38

29/10/97شنبه

شیمی دارویی( 1 )94 پردیس

کلاس4و5 پردیس

30/12-30/10

39

29/10/97شنبه

کشت سلولی 93 روزانه

کلاس4 داروسازی

30/15-30/13

40

29/10/97شنبه

زیست 2

-

15-30/13

41

30/10/97یکشنبه

پلیمر 92 روزانه

کلاس4 داروسازی

30/12-30/10

42

1/11/97دوشنبه

طب سنتی 93 روزانه

کلاس4و5 داروسازی

30/10-30/8

43

1/11/97دوشنبه

بافت شناسی 97 روزانه

کلاس2و3 داروسازی

30/10-30/8

44

1/11/97دوشنبه

بیولوژی ملکولی 96 خارجی

کلاس7

30/10-30/8

45

1/11/97دوشنبه

بیوتکنولوژی دارویی 95 روزانه

کلاس3و4و5 داروسازی

30/12-30/10

46

1/11/97دوشنبه

روش های آنالیز 1ورودی 94 پردیس

کلاس2 داروسازی

30/12-30/10

47

1/11/97دوشنبه

آیین زندگی 96 روزانه

کلاس2و3 داروسازی

30/15-30/13

48

2/11/97سه شنبه

دارو درمان2ورودی94 روزانه -93پردیس

کلاس1و2و3 پردیس

30/12-30/10

49

3/11/97چهارشنبه

کمک های اولیه 96روزانه-96خارجی

کلاس4و5 داروسازی

30/10-30/8

50

3/11/97چهارشنبه

تشریح 97 روزانه

کلاس2و3 داروسازی

30/10-30/8

51

3/11/97چهارشنبه

فرآورده های بیولوژیک 95خارجی95روزانه

کلاس3و4و5 داروسازی

30/12-30/10

52

4/11/97پنجشنبه

کنترل فیزیکوشیمیایی

کلاس3و4و5 داروسازی

30/10-30/8

53

4/11/97پنجشنبه

اصول خدمات

کلاس2 داروسازی

30/10-30/8

54

4/11/97پنجشنبه

فیزیکال فارماسی 2

کلاس4 داروسازی

30/12-30/10

55

6/11/97شنبه

فیزیکال (1) ورودی95

 

کلاس1و2و3 پردیس

30/10-30/8

56

6/11/97شنبه

ایمنی شناسی نظری ورودی 96روزانه

کلاس3و4و5 داروسازی

30/10-30/8

57

6/11/97شنبه

فارماکوگنوزی(1)ورودی 94 پردیس

کلاس2 داروسازی

30/10-30/8

58

6/11/97شنبه

بافت شناسی 97 خارجی

-

30/10-30/8

59

6/11/97شنبه

کارآموزی شهری1ورودی 94 روزانه

کلاس3 داروسازی

30/12-30/10

60

6/11/97شنبه

ادبیات فارسی

کلاس1و2 داروسازی

30/12-30/10

61

6/11/97شنبه

کارآموزی شهری 93 پردیس

کلاس4و5 داروسازی

30/12-30/10

62

6/11/97شنبه

مقدمات گیاه شناسی 95و96 خارجی

کلاس4 داروسازی

15-30/13

63

9/11/97سه شنبه

فارماسیوتیکس 4 ورودی94و93پردیس روزانه

کلاس3و4و5 داروسازی

30/12-30/10

64

9/11/97سه شنبه

اخلاق و قوانین 95 خارجی

کلاس4 داروسازی

30/10-30/8

65

10/11/97چهارشنبه

فیزیولوژی 1 ورودی96 خارجی

کلاس4 داروسازی

30/10-30/8

66

11/11/97پنجشنبه

کشت سلولی

کلاس4 داروسازی

30/10-30/8

67

13/11/97شنبه

فارماسیوتیکس 1 ورودی95 خارجی

کلاس4 داروسازی

30/12-30/10