ورودی 99


برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری  کلاس شماره   10 )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

اقتصاد و بازار مواد اولیه و داروهای طبیعی

جوامع گیاهی و مسائل اکولوژیکی ایران

یکشنبه

فرآوری صنعتی داروهای گیاهی

 

 

 

دوشنبه

 

 

بیوشیمی گیاهی

 

سه شنبه

 

 

کشت سلول و بافت گیاهی

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه