ورودی 98

 
برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری  کلاس شماره   10 )

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه


استخراج،جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی(نظری)یکشنبه


استخراج،جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی(عملی)

استخراج،جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی(نظری)


دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه