فهرست دروس  رشته فارماکوگنوزی مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی    1399-1400   ( ترم1)

ورودی 99

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

56119

بیوشیمی گیاهی

1

0

دکتر مدرسی*

2

56102

اقتصاد و بازار مواد اولیه و داروهای طبیعی

1

0

دکتر مجرب*

3

56104

جوامع گیاهی و مسائل اکولوژیکی ایران

1

0

دکتر مجرب*

4

56106

فرآوری صنعتی داروهای گیاهی

1

0

دکتر مدرسی-دکتر مجرب*

5

56117

کشت سلول و بافت گیاهی

2

0

دکتر مدرسی*-دکتر مجرب

جمع واحدها :  6

واحد