فهرست دروس  رشته فارماکوگنوزی مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی    1399-1400   ( ترم3)

ورودی 98

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

56120

استخراج،جداسازی و شناسایی

ترکیبات طبیعی

4

2

دکتر مدرسی-دکتر مجرب*

جمع واحدها :  6

واحد