فهرست دروس

 

فهرست دروس رشته فارماکوگنوزی مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی  -99 ( ترم 3)

ورودی 97

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

5608

شیمی گیاهی پیشرفته

2

0

دکتر دل آذر(مسئول درس)

2

5606

روشهای تجزیه دستگاهی پیشرفته

5/1

5/1

دکتر علی آبادی(مسئول درس)

3

5613

مباحث ویژه در فارماکوگنوزی

2

0

دکتر مجرب-دکتر مدرسی*

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

                  واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره 10  )

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

شیمی گیاهی پیشرفته

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

روشهای تجزیه دستگاهی پیشرفته

 

 

 

سه شنبه

روشهای تجزیه دستگاهی پیشرفته

 

مباحث ویژه در فارماکوگنوزی

 

چهارشنبه

مباحث ویژه در فارماکوگنوزی

 

 

 

پنج شنبه