ورودی 99

 

    فهرست دروس  رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی    1399-1400   ( ترم1)

ورودی 99

 

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

16029

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

5/0

5/0

دکتر چهری*

2

54004

شیمی تجزیه دستگاهی

5/1

5/0

دکتر دادگر*-دکترادیبی-دکتر شهلایی-دکتر جایمند

3

54005

پلیمر

2

0

دکترمحمدی-دکتر صمدیان*

4

54009

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

2

0

دکتر ارکان-دکترمحمدی-دکتر صمدیان*

5

54010

شیمی

5/1

5/0

دکتر ارکان*

6

54003

زیست شناسی سلولی مولکولی

5/1

5/0

دکتر تولایی*-دکترمحمدی

7

54012

کارآموزی صنعت

0

2

دکتر شیری*

8

54011

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

5/0

5/0

دکتر محمدی*-دکترمنصوری

جمع واحدها :  14

                  واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره   7  )

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

شیمی

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

 

یکشنبه

 

پلیمر

 

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

 

دوشنبه

 

شیمی تجزیه دستگاهی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

زیست شناسی سلولی مولکولی

 

 

پنج شنبه