ورودی 98

فهرست دروس  رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی    1399-1400   ( ترم 3)

ورودی 98

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

54019

نانوبیومدیسین2

2

-

دکتر ارکان*-دکتر صمدیان

2

54029

ایمنی نانوفناوری

2

-

دکتر محمدی*

3

54023

مبانی کسب و کار در نانوفناوری

1

1

دکتر تحویلیان-دکتر شیری*

جمع واحدها :  6

واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری  کلاس شماره   7  )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

مبانی کسب و کار در نانوفناوری

 

 

سه شنبه

ایمنی نانوفناوری

نانوبیومدیسین2

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه