ورودی 98

    فهرست دروس  رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی    98-99   ( ترم 2)

ورودی 98

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

54020

نانومواد و نانوساختارها

2

-

دکتر محمدی-دکترصمدیان*

2

54021

روشهای ساخت نانوساختارها

1

1

دکتر ارکان*-دکتر محمدی-دکتر صمدیان

3

54016

ابزارشناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها

5/1

5/0

دکتر ارکان*-دکتر صمدیان

4

54017

نانوبیوتکنولوژی

5/1

5/0

دکتر محمدی

5

54026

نانوبیومدیسین 1

2

-

دکترصمدیان-دکتر ارکان*

6

54022

مدل سازی در مقیاس نانو

1

1

دکترشهلایی*-دکترمرادی

جمع واحدها :  12

                  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره   7)

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

نانوبیوتکنولوژی

مدل سازی در مقیاس نانو

 

 

یکشنبه

روشهای ساخت نانوساختارها

نانومواد و نانوساختارها

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

نانوبیومدیسین 1

 

 

 

چهارشنبه

 

ابزارشناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها

 

 

پنج شنبه