ورودی 98

 

فهرست دروس رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-99 ( ترم 1)

ورودی 98

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

16029

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

5/0

5/0

مشترک با پزشکی آقای امیدعلی چهری

2

54004

شیمی تجزیه دستگاهی

5/1

5/0

دکتر علی آبادی(مسئول درس)

3

54005

پلیمر

2

0

دکتر سهیلا محمدی-دکتر جایمند-دکتر صمدیان*

4

54006

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

3

0

دکتر ارکان*- دکتر سهیلا محمدی- دکتر صمدیان

5

54008

شیمی

2

0

دکتر ارکان*

6

54018

سیستم های دارورسانی

1

0

دکتر تحویلیان*-دکتر بهبود

7

54003

زیست شناسی سلولی و مولکولی

5/1

5/0

دکتر تولایی(مسئول درس)

8

54028

آمارزیستی پیشرفته

2

0

دکتر مصطفایی(مسئول درس)

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

                  واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره   8  )

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

 

 

آمارزیستی پیشرفته

دوشنبه

شیمی

سیستم های دارورسانی

پلیمر

 

سه شنبه

زیست شناسی سلولی و مولکولی

شیمی تجزیه دستگاهی

اطلاع رسانی

 

چهارشنبه

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

 

 

 

پنج شنبه