ورودی 97


           
فهرست دروس  رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی    98-99   ( ترم 4)

ورودی 97

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

54024

سمینار

1

0

 

2

54025

پایان نامه

6

 

جمع واحدها :  7

                  واحد