ورودی 97

                                   

  فهرست دروس رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  98-99 ( ترم 3)

ورودی 97

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

54019

نانوبیومدیسین 2

2

0

دکتر ارکان*-دکتر صمدیان

2

54029

ایمنی نانو فناوری

2

0

دکتر حسین زاده-دکتر سهیلا محمدی*

3

54023

مبانی کسب و کار در نانوفناوری

1

1

دکتر تحویلیان-دکتر شیری*

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

                  واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره   8  )

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

ایمنی نانوفناوری

 

 

یکشنبه

 

نانوبیومدیسین2

مبانی کسب و کار در نانوفناوری

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه