فهرست دروس  رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی    1399-1400  

ورودی 97 و 96

 

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

54024

سمینار

1

0

 

2

54025

پایان نامه

6

 

جمع واحدها :  7

واحد