ورودی 99

 

فهرست دروس  رشته زیست مواد دارویی مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی    1399-1400   ( ترم1)

ورودی 99

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

5502

سامانه های نوین انتقال دارو

3

0

دکتر ایزدی*

2

5505

زیست شناسی سلولی مولکولی

3

0

دکتر درخشان خواه*

3

5507

شیمی پلیمر

2

0

دکتر لطف آبادی*

4

5508

آمارزیستی

1

1

دکتر مهکی*

5

5506

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

5/0

5/0

دکتر درخشان خواه*                                                                                                   

6

52036

فیزیکال فارماسی 1

2

0

دکتر محمدی*

جمع واحدها :  13

واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره   10  )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

12-14

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

سامانه های نوین انتقال دارو

آمارزیستی

 

 

 

 

 

دوشنبه

زیست شناسی سلولی مولکولی

 

شیمی پلیمر

 

 

سه شنبه

سامانه های نوین انتقال دارو

 

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 

 

چهارشنبه

زیست شناسی سلولی مولکولی

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

*واحد درسی فیزیکال فارماسی 1 به شکل مجازی همزمان با دانشجویان داروسازی برگزار میگردد.