فهرست دروس


فهرست دروس  رشته زیست مواد
دارویی مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی    1399-1400  

ورودی96 و 97

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نام مدرسین

 

1

5516

پایان نامه

22

 

جمع واحدها :  22

واحد