فهرست دروس

 

فهرست دروس  رشته زیست مواد مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی    98-99      ( ترم 3)

ورودی 97

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

5510

زیست مواد دارویی 2

2

1

دکتر لطف آبادی(مسئول درس)

2

5511

تکنیک های پیشرفته سلولی و ملکولی

2

1

دکتر خدارحمی(مسئول درس)

3

5513

سمینار

1

0

دکتر لطف آبادی(مسئول درس)

4

5515

اصول استانداردسازی و ایمنی زیست مواد

1

0

دکتر لطف آبادی(مسئول درس)

5

5521

شیمی پپتید و پروتئین

2

.

دکتر لطف آبادی(مسئول درس)

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

                  واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره    10)

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

زیست مواد دارویی 2

 

 

یکشنبه

اصول استانداردسازی و ایمنی زیست مواد

 

شیمی پپتید و پروتئین

 

دوشنبه

زیست مواد دارویی 2

تکنیک های پیشرفته سلولی و ملکولی

 

 

سه شنبه

 

 

سمینار

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه