فهرست دروس

فهرست دروس  رشته زیست مواد مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی    98-99     

ورودی96

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نام مدرسین

 

1

5516

پایان نامه

22

 

جمع واحدها :  22

                  واحد