خواهشمند است کلیه فرم های تایپ شده توسط دانشجویان محترم (به استثنای پایان نامه) در متن فارسی فونت

 B Lotus 14 و در متن انگلیسی Times New Roman 12 رعایت شود. 

  • در خصوص فونت پایان نامه ها به آیین نامه نگارش پاین نامه رجوع شود.
  • نحوه نگارش فرمت ها را کاملا رعایت نموده و محتویات آنها را در صفحه اول به صفحه دوم منتقل نفرمایید.
 
 فرم جدید پروپوزال
فرمت جدید پروپوزال 97 
پرسشنامه ثبت موضوع پایان نامه
پرسشنامه ثبت موضوع پایان نامه 97 
 ارزیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی فرم ارزیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی 9.95
فرم تأیید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی
 طرح تحقیقاتی کار آزمایی
 فرم عقد قرارداد پایان نامه
 فرم عقد قرارداد پایان نامه
پرسشنامه ارزیابی پایان نامه - گزارش نهایی
جلسه دفاعیه
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
شیوه نامه پیام پژوهشی و فلوچارت
چارچوب کلی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
چارچوب کلی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 
 فرم تهیه پیام پژوهشی طرحهای تحقیقاتی
فرم تهیه پیام پژوهشی طرحهای تحقیقاتی

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۵