خواهشمند است کلیه فرم های تایپ شده توسط دانشجویان محترم (به استثنای پایان نامه) در متن فارسی فونت

 B Lotus 14 و در متن انگلیسی Times New Roman 12 رعایت شود. 

  • در خصوص فونت پایان نامه ها به آیین نامه نگارش پاین نامه رجوع شود.
  • نحوه نگارش فرمت ها را کاملا رعایت نموده و محتویات آنها را در صفحه اول به صفحه دوم منتقل نفرمایید.  
  فرم جدید پروپوزال 1397
 
فرم جدید پروپوزال 13970630 
پرسشنامه ثبت موضوع پایان نامه97
 فرم پرسشنامه ثبت موضوع پایان نامه 7/97


 پروپوزال طرح تحقیقاتی
ضمائم(نحوه رفرنس نویسی، انواع مطالعه و موارد قابل توجه مجری)

 

 پروپوزال طرح تحقیقاتی 9.95

ضمائم پروپوزال 9.95
 ارزیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی

فرم ارزیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی 9.95
 ارزیابی پایان نامه و گزارش نهایی  پرسشنامه ارزیابی پایان نامه
 اخذ رضایت آگاهانه از بیمار جهت شرکت در پژوهش فرم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار جهت شرکت در پژوهش
 چارچوب کلی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  چارچوب کلی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 9.95
  ثبت فعالیت های دانش پژوهی آموزشی  فرم ثبت فعالیت های دانش پژوهی آموزشی 9.95


  

 
 

 


                                            تاریخ بروزرسانی : ۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱