لیست دانشجویان به تفکیک استادان مشاور مربوطه

ورودی 89

ردیف

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد مشاور

1

احمدی – احسان

8910529001

دکتر لیلا حسین‌زاده

2

اراوند – فرشته

8910529002

3

الوندی منش – آذین

8910529003

4

پور اسدالله – علیرضا

8910529004

5

جعفری فر- الهام

8910529006

6

خالصه – فرناز

8910529010

7

خواجویی – شکوفه

8910529011

8

داوری سرخه لیژه - ابراهیم

8910529012

9

رحمان پناه – محسن

8910529013

10

رحمانی – حمید

8910529014

11

رحمانی – نیلوفر

8910529015

12

رحمتی فرمانی – فاطمه

8910529016

13

رحیمی – بهنوش

8910529017

14

سهیلی- شیما

8910529019

15

طاهری – الهام

8910529020

16

عاشرلو– شهاب

8910529021

17

عرب – مهری

8910529022

18

فتحیان کلاه کج – فاطمه

8910529024

19

فیض مند – صبا

8910529025

20

قادری – کیمیا

8910529026

دکتر محسن شهلایی

21

قدکی – سعید

8910529027

22

گرگانی – رامین

8910529028

23

محمدی- نسیم

8910529029

24

محمودی یامچی- طاهره

8910529030

25

محمودیان - نوید

8910529031

26

منقش – هدی

8910529032

27

منوچهری – یاسین

8910529033

28

میرزایی – سمیه

8910529034

29

نصیری باویل – نگار

8910529035

30

 نظرپور – آرش

8910529036

31

نیک رای - سمکو

8910529037

32

یوسف بیگی - ژبنو

8910529038

33

یوسفی ماژین – احسان

8910529039

34

احمدوند- محمدجواد

8910529040

35

حرف بل – محمدرضا

8910529044

36

اکبری – حمزه

8910529045