لیست دانشجویان به تفکیک استادان مشاور مربوطه

دانشجویان داروسازی پردیس بین الملل – ورودی 93

 

ردیف

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد مشاور

1

بابایی راد – محمد

9310845003

دکتر لیلا بهبود

2

بهرامی فریادرس- فاطمه

9310845004

3

بهمنی – آرمان

9310845005

4

پرنیا – سیما

9310845006

دکتر مهسا راسخیان

5

پژوهی – محمد

9310845007

6

جلیلیان – امیرشایان

9310845009

7

حریری بوکانی – الهام

9310845010

8

دادستان- همایون

9310845011

9

شایگان – سبا

9310845014

10

عزیزی – محمدصابر

9310845016

11

عزیزی – محمد

9310845017

12

محمدی قره چبوق –علی

9310845018

دکتر محمد حسین فرزایی

13

فرهنگی – زهرا

9310845019

14

کمری یکدانگی – امیر

9310845020

15

محمدی – سعید

9310845021

16

معظمی – نسا

9310845023

17

نریمانی – فاطمه

9310845024

18

نوخاصی – مقداد

9310845025

19

نوریان – ندا

9310845026

20

یزدانی – کوثر

9310845027

21

فرزندوی – محمد

9310845028

دکتر رضا تحویلیان

22

طاهری – شادی

9310845029

23

احسانی – دل آرام

9310845030

24

شمشادی – مهدیه

9310845031

25

نظری – ویانا

9310845032

26

همتی – مژده

9320984001

27

آقایانی – نرگس

9320845101

دکتر شهلا میرزایی

28

زردلانی – مهنوش

9320845102