مسئول استادان مشاور

 

            دکترفرود شهبازی
 
 عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی،سم شناسی وخدمات دارویی
 
 مرتبه علمی : استادیار داروسازی بالینی
 
 رشته تحصیلی داروسازی بالینی
 
 تلفن : 4266780 و 4276489 -0833       داخلی : 300
 
 نمابر : 4276493-0833
  
 آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -
                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
  کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :
foroud08@gmail.com