مسئول استادان مشاور

     دکتر محسن شهلایی
    
   عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی
    مرتبه علمی : دانشیار
    رشته تحصیلیشیمی دارویی
    درجه تحصیلی :  Ph.D 
    تلفن : 34266780 و 34276489 - 083   داخلی : 325
    نمابر: 34276493-083
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار -  دانشکده داروسازی                                
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
mohsenshahlaei@yahoo.com
Dr.Shahlaei
 
 
 
CV

رزومه دکتر محسن شهلایی