دکتر مسعود مدرسی

دکتر مسعود مدرسی
 
   عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی
 
    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلی فارماکوگنوزی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
    تلفن: 4276488 و 4276489 -0833    داخلی 313
 
    نمابر: 4276493-0833
  
   آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
mmodarresi@kums.ac.ir
modarresi1262@yahoo.com

 

Dr.Moderresi

 

CV