پرفسور غلامرضا بهرامی

    پروفسورغلامرضا بهرامی
  
    عضو هیات علمی گروه فارماکولوژی، سم شناسی و خدمات دارویی
 
    مرتبه علمی : استاد
 
    رشته تحصیلی فارماکولوژی
 
    درجه تحصیلی : Ph.D  
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833    داخلی :  244
 
   نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :

دکتر غلامرضا بهرامی