برنامه هفتگی

روزهای هفته

 

ساعات

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

20-18

شنبه

 

مشاوره تحصیلی

(در اتاق کار)

 

 

فارماکوگنوزی عملی

(آزمایشگاه آموزشی گروه)

فارماکوگنوزی عملی

(آزمایشگاه آموزشی گروه)

 

یکشنبه

 

 

 

فارماکوگنوزی عملی

(آزمایشگاه آموزشی گروه)

فارماکوگنوزی عملی

(آزمایشگاه آموزشی گروه)

 

دوشنبه

کارگاه توانمندسازی اساتید و جلسات کمیته ارزشیابی

(مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)

فارماکوگنوزی 1

(کلاس شماره 3)

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۵ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۴۹