مرضیه مرامی
 
      مرتبه علمی :کارشناسی ارشد - گیاه پزشکی 

     تلفن : 34266780 و 34276489 -083      داخلی 310

    درجه تحصیلی : Msc.plant protection

     نمابر: 34276493-83

    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -
                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :

 m.marami@kums.ac.ir

خانم مرامی   

 

 Vitae(CV) 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۵