فعالیت های آموزشی گروه : 
  •     فارماکولوژی 1 و2  نظری و عملی
  •     سم شناسی نظری و عملی
  •     دارودرمانی  1و 2و 3  نظری
  •     کنترل مسمومیت نظری
  •     کارورزی در عرصه بیمارستانی
  •     کارآموزی داروخانه بیمارستان
  •     همکاری در ارایه کارآموزی داروخانه شهری
  •     ارائه دروس فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده پیراپزشکی و پرستاری - مامائی
  •     ارائه دروس زبان تخصصی و واژه شناسی
  •     همکاری در ارائه برنامه های مدون بازآموزی