دوشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۵, ۰۸:۴۳
جستجو
 
Email

 e-mail

فارماکولوژی 2
بنام خدا
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشکده داروسازی
قالب نگارش طرح درس
عنوان درس:فارماکولوژی 2                     مخاطبان: دانشجویان ترم ششم دکتری حرفه ای داروسازی
تعداد و نوع واحد: 2 واحد نظری                   درس پیش نیاز: فارماکولوژی 1
زمان ارائه درس: سه شنبه ها 10-12                  ساعت مشاوره: یکشنبه ها 12-8     مدرس: دکتر احمد محمدی فرانی
 
هدف کلی درس: کمک به فراگیری مکانیسم اثر داروها و آشنایی دانشجویان با عوارض سو، داروها، تداخل اثر دارو و غذا و بیان میزان مصرف آنها در موارد نیاز.
اهداف کلی جلسات: (جهت هر جلسه یک هدف)
    1- آشنایی دانشجویان با فارماکولوژی داروهای ضد فشار خون
    2- آشنایی دانشجویان با فارماکولوژی داروهای دیورتیک
    3- آشنایی دانشجویان با فارماکولوژی داروهای موثر در نارسائی احتقانی قلب (CHF)
    4- آشنایی دانشجویان با فارماکولوژی داروهای موثر در درمان آنمی
    5- آشنایی دانشجویان با داروهای ضد آنژین
    6- آشنایی دانشجویان با داروهای مورد استفاده در آریتمی های قلبی
    7- آشنایی با داروهای مورد استفاده در درمان هیپرلیپیدمی ها
    8- آشنایی با داروهای مربوط به اختلالات انعقادی
    9- آشنایی با داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی
    10- آشنایی با داروشناسی داروهای شیمی درمانی سرطان (دو جلسه)
  اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه
                            جلسه اول
هدف کلی: آشنایی دانشجویان با فارماکولوژی داروهای ضد فشار خون
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
    1-1- مکانیسمهای ایجاد و کنترل عصبی فشار خون را بیان کند.
    2-1- انواع فشار خون را توضیح دهد
    3-1- داروهای ضد فشار خون را تقسیم بندی کند
    4-1- داروهای سمپاتولیتیک شامل
  •   داروهای مرکزی عمل کننده
  •   داروهای گانگلیون بلوکر
  •   داروهای نرون بلوکر
  • داروهای رسپتور بلوکر :
                      - آلفا-بلوکر
                       - بتا-بلوکر
را تقسیم بندی و شرح دهد
 
    5-1- داروهای وازودیلاتور مستقیم عمل کننده را تقسیم بندی و شرح دهد
    6-1- داروهای موثر در تولید و عمل آنژیوتانسین II را تقسیم بندی و شرح دهد
 
                            جلسه دوم
هدف کلی: آشنایی دانشجویان با فارماکولوژی داروهای دیورتیک
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
    1-2- قسمتهای مختلف نفرون و عملکرد اختصاصی آنها را شرح دهد
     2-2- مکانیسم و محل اثر انواع دستجات مختلف مدرها را بیان کند.
    3-2- مهار کننده های انیدراز کربنیک و عوارض اختصاصی گروه آن ها را بیان کند
    4-2- مدرهای لوپ و عوارض اختصاصی گروه آن ها را بیان کند
    5-2- نمودار فازهای دو جزیی در شرایط متراکم را رسم نموده و قسمت های مختلف آن را تفسیر نماید.
    6-2- مدرهای تیازیدی و عوارض اختصاصی گروه آن ها را بیان کند
    7-2- مدرهای نگهدارنده پتاسیم و عوارض اختصاصی گروه آن ها را بیان کند
    8-2-  مدرهای اسموتیک و عوارض اختصاصی گروه آن ها را بیان کند
    9-2- آنتاگونیستهای ADH و عوارض اختصاصی گروه آن ها را بیان کند
    10-2- مصارف بالینی داروهای مدر را توضیح دهد
                           جلسه سوم
هدف کلی: آشنایی دانشجویان با فارماکولوژی داروهای موثر در نارسائی احتقانی قلب (CHF)
اهداف ویژه:
    1-3- علل نارسائی قلب را بیان نماید.
    2-3- علائم بیماری CHF را بگوید
    3-3- مکانیسمهای جبرانی در  CHFرا بیان کند
    4-3- مراحل درمان نارسائی مزمن قلب را بیان کند
    5-3- علائم مسمومیت با دیجیتال را بگوید و فاکتورهای افزایش دهنده احتمال مسمومیت با دیژیتال را بیان کند
    6-3- مهار کننده های فسفودی استراز (PDE) را توضیح دهد و علل عدم موفقیت با درمان را با آنها بگوید
    7-3- علل کاربرد آگونیستهای اختصاصی بتا 1و2 را توضیح دهد
 
                            جلسه چهارم
هدف کلی: آشنایی دانشجویان با فارماکولوژی داروهای موثر در درمان آنمی
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
     1-4- آنمی فقر آهن و علل مربوطه را توضیح دهد
    2-4- فرآورده های خوراکی آهن را نامبرده و عوارض استفاده از آهن خوراکی را بگوید
    3-4- فرآورده های تزریقی آهن را نامبرده و عوارض استفاده از آهن تزریقی را بگوید
    4-4- مسمومیت و درمان مسمسومیت با آهن را توضیح دهد
    5-4- آنمی ناشی از کمبود Vit B12 و علل و درمان آن را توضیح دهد
    6-4- آنمی ناشی از کمبود اسید فولیک و علل و درمان آن را توضیح دهد
    7-4- فاکتورهای خون ساز را توضیح دهد.آنمی ناشی از کمبود هورمون اریتروپویتین و درمان آن را بگوید
 
                            جلسه پنجم
هدف کلی:  آشنایی دانشجویان با داروهای ضد آنژین
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
    1-5-  انواع بیماری آنژین صدری ذکر کند و علایم بیماری آنژین صدری را بیان نماید
    2-5- بتواند پاتوفیزیولوژی آنژین صدری را به طور کلی بیان کند
    3-5- درمان های دارویی در انواع بیماری های آنژین صدری بیان کند
    4-5- داروهای نیترات را با نحوه و مکانیسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخلات بیان کند
    5-5- کلسیم بلاکرها مورد استفاده در آنژین را با نحوه و مکانیسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخلات بیان کند
    6-5- بتا بلاکرها مورد استفاده در آنژین را با نحوه و مکانیسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخلات بیان کند
 
                            جلسه ششم
هدف کلی: آشنایی دانشجویان با داروهای مورد استفاده در آریتمی های قلبی
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
1-6- فعالیت الکتریکی طبیعی در سلول های قلبی و نقش یون های مختلف را توضیح دهد
2-6- آریتمی را تعریف کند و انواع آن را از نظر نحوه تشکیل بگوید
3-6- طبقه بندی داروهای ضد آریتمی را به خوبی توضیح دهد
4-6- مکانیسم اثر؛ عوارض و تداخلات هر گروه دارویی راتوضیح دهد
5-6- تاثیر هر کدام از داروها بر روی پتانسیل عمل قلبی را توضیح دهد
 
                            جلسه هفتم
هدف کلی:  آشنایی با داروهای مورد استفاده در درمان هیپرلیپیدمی ها
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
    1-7- انواع لیپوپروتئین های خون و نحوه تشکیل و وظیفه آنها را بگوید
    2-7- هیپرلیپوپروتئینمی های مختلف را عنوان کند
    3-7- آترواسکلروز و مکانیسم تشکیل آن را بیان کند
    4-7- روشهای مداخله دارویی در درمان انواع هیپرلیپیدمی ها را بگوید
    5-7- داروهای استاتینی را با مکانیسم اثر؛ کاربرد؛ عوارض و تداخلات توضیح دهد
    6-7- فیبرات هارا با مکانیسم اثر؛ کاربرد؛ عوارض و تداخلات توضیح دهد
    7-7- سایر داروهای مورد استفاده در هیپرلیپیدمی را با نحوه و مکانیسم اثر؛ موارد کاربرد؛ عوارض و تداخلات بیان کند
 
                            جلسه هشتم
هدف کلی: آشنایی با داروهای مربوط به اختلالات انعقادی
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
    1-8- مکانیسم های انعقاد خون را بداند
    `2-8- مفاهیم انتی کواگولانت؛ آنتی پلاکت و ترومبولایتیک و داروهای مربوطه را بداند
    3-8- مکانیسم و طرز مصرف؛ اشکال دارویی و کاربرد داروهای فوق را بداند
    4-8- دوز و تنظیم دوزاژ و مونیتورینگ درمان با هپارین را بداند.
    5-8- دوز و تنظیم دوزاژ و مونیتورینگ درمان با وارفارین را بداند
    6-8- علایم مسمومیت و عوارض با وارفارین و هپارین و مدیریت آن را بداند
    7-8- داروهای انتی پلاکت و کاربرد آنها را توضیح دهد
    8-8- داروهای ترومبولایتیک و کاربرد آنها را توضیح دهد
 
                            جلسه نهم
هدف کلی: آشنایی با داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
    1-9- نحوه عملکرد سیستم ایمنی را به اختصار توضیح دهد
    2-9- داروهای مورد استفاده در پیوند بافت را دسته بندی کند
    3-9- داروهای ایمنوساپرسیو را دسته بندی کند
    4-9- نمونه داروهای دسته ایمنوساپرسیو را بگوید و عوارض و مزایای هر یک را بیان کند
    5-9- مکانیسم داروهای ایمنو مادولاتور و نقش آنها را بگوید
    6-9- انواع منوکلونال آنتی بادی ها و تفاوت آنها توضیح دهد
    7-9- انواع واکنش های ایمنی دارویی و مکانیسم های آنها را بگوید
 
                            جلسه دهم
هدف کلی: - آشنایی با داروشناسی داروهای شیمی درمانی سرطان (دو جلسه)
اهداف ویژه:
در پایان دانشجو قادر باشد.
    1-10- روشهای عمدة مکانیسم و بروز مقاومت به داروهای ضد سرطان را بیان نماید.
    2-10- مکانیسمهای عمل عوامل آلکیله کننده را توضیح دهد.
    3-10- حداقل چهار گروه از عوامل آلکیله کننده را نام ببرد.
    4-10- چهار کاربرد و عارضة جانبی آلکیله کننده‌ها را بیان کند.
    5-10- خصوصیات فارماکولوژیک متوترکسات را توضیح دهد
    6-10- کاربرد ها و عوارض دارویی متوترکسات را بگوید
    7-10- فارماکولوژی 5-FU را توضیح داده و دو پیش داروی آنرا نام ببرد.
    8-10- پنج آلکالوئید گیاهی ضد سرطان را نام برده و خصوصیات فارماکولوژیکی حداقل دو مورد از آنها را توضیح دهد.
    9-10- فارماکولوژی آنتراسیکلین ها را بیان نماید
    10-10- مکانیسم عمل و کاربردهای بالینی ضد سرطانی تاموکسیفن را توضیح دهد.
    11-10- چهار داروی مهارکنندة آروماتاز را نام برده و کاربرد بالینی آنها را بنویسد.
    12-10- خصوصیات فارماکولوژیک داروهای ضد سرطان جدید را توضیح دهد.
 
منابع:
1)      Basic and Clinical Pharmacology, 11th Edition (2009)
2)      Rang and dale's pharmacology, 6 th Edition (2007)
روش تدریس:
سخنرانی، پرسش و پاسخ
رسانه های کمک آموزشی
وایت برد و ویدئو پروژکتور
سنجش و ارزشیابی
آزمون
روش آزمون
نمره
تاریخ
ساعت
کوئیز
تشریحی و طرح موارد بالینی
2
اول هر جلسه
 
میان ترم
سوالات تستی و پاسخ کوتاه
5/5
وسط ترم
 
پایان ترم
سوالات تستی و پاسخ کوتاه
10
پایان ترم
 
 
مقررات درس و انتظارات از دانشجو:
با توجه به مفهومی بودن درس و استفاده از قوانین و اصول فیزیکوشیمیایی و ریاضی در این درس از دانشجویان انتظار می رود مقررات زیر را رعایت نمایند:
1- در همه جلسات حضور یافته و با دقت در مطالب، اشکالات خود را مطرح نمایند.
2- در ابتدای هر جلسه از درس جلسه قبل کوئیز بعمل خواهد آمد.
3- منابع درس مطالعه شود.
4- در پرسش و پاسخ های کلاسی شرکت کنند