طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 1395

دکتر لیلا حسین زاده              طرح درس                       برنامه هفتگی

دکتر احمد محمدی فرانی      طرح درس    

دکتر محمدحسین فرزایی      طرح درس   

دکتر فرود شهبازی                                                       برنامه هفتگی 


برنامه هفتگی گروه فارماکولوژی

مدیرگروه:دکتر بهرامی

دکترمحمدی فرانی-دکتر  کیانی-دکترحسین زاده-دکترشهبازی-دکترفرزایی

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

دارودرمان3(ورودی91روزانه)

فارماکولوژی پیراپزشکی

 

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)

دارو درمان1(ورودی92روزانه)

فارماکولوژی (پزشکی)

داروشناسی(پیراپزشکی)

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)یکشنبه

کشت سلولی(ورودی91روزانه)

دارو درمان1(ورودی92روزانه)

فارماکولوژی و سم شناسی(پیراپزشکی؟)

فارماکولوژی پیراپزشکی

 

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)

 

دارودرمان3 (ورودی91روزانه)

داروشناسی پیراپزشکی(فوریت های پزشکی)

 

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)

فارماکولوزی عملی گروه A(ورودی93روزانه)

وازه شناسی در داروسازی(ورودی92پردیس)

 

فارماکولوژی عملی گروه B(ورودی93روزانه)

 

دوشنبه

داروشناسی پیراپزشکی

 

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)

 

فارماکولوژی (دانشکده پزشکی)

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)


فارماکولوژی

(دانشکده پرستاری)

سه شنبه

 

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)

 

فارماکولوژی (1)(ورودی93روزانه

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)


 

چهارشنبه

کارآموزی داروخانه شهری(ورودی92روزانه)

داروشناسی پیراپزشکی

 

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)

فارماکولوژی نظری(ورودی93روزانه)

داروشناسی پیراپزشکی

کارآموزی داروخانه بیمارستان(ورودی90)

زبان تخصصی (ورودی93روزانه)

اطلاع رسانی دارویی(ورودی91روزانه)

 

پنج شنبه 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۲:۴۵