آزمایشگاه های آموزشی - پژوهشی

  آزمایشگاه های آموزشی :
  • آزمایشگاه فارماکولوژی
  • آزمایشگاه سم شناسی
 آزمایشگاه تحقیقاتی :
  • آزمایشگاه فارماکولوژی
  • حیوانخانه تحقیقاتی
  • آزمایشگاه سم شناسی

آزمایشگاه فارماکولوژی

تجهیزات آزمایشگاهی :

  • اسپکتروفتومتری، pH متر ، میکروسکوپ و الایزا ریدر