برنامه هفتگی

روز های هفته

10_8

12_10

12-2

4_2

6_4

شنبه

آنالیز دستگاهی نظری

شیمی عمومی عملی

علوم آزمایشگاهی

 یک شنبهشورای پژوهشی دانشکده و شورای بین المللی سازی  دانشگاهدوشنبه

شیمی دارویی 1

شیمی عمومی نظری

کمیته ارزشیابی EDOسه شنبه

شیمی دارویی 3

شیمی دارویی 1

شورای آموزشی دانشکدهچهار شنبه

شیمی دارویی 3

شیمی عمومی نظری

شیمی عمومی عملی

شیمی عمومی عملی


پنجشنبه

شیمی آلی عملی 1

شیمی عمومی عملی

 
تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۴۳