طرح درس اساتید

طرح درس

نیمسال دوم سال تحصیلی97- 96 :

 

دکتر علیرضا علی آبادی             طرح درس                 

دکتر هادی ادیبی                    طرح درس

دکتر محسن شهلایی                طرح درس


تاریخ بروزرسانی : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۱۹