طرح درس اساتید

طرح درس

نیمسال اول سال تحصیلی 1395

 دکتر محسن شهلایی               طرح درس                   برنامه هفتگی

دکتر علیرضا علی آبادی            طرح درس                    برنامه هفتگی

  

 


 

برنامه هفتگی گروه شیمی دارویی

مدیرگروه:دکتر شهلایی

دکتر علی آبادی- دکتر ادیبی

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

شیمی آلی2

(ورودی94روزانه)

آنالیز دستگاهی نظری

(ورودی92پردیس و 93روزانه)

شیمی عمومی عملی پیراپزشکی

(ورودی95)

شیمی آلی 2 عملی گروهA(ورودی 93پردیس)

 

شیمی عمومی نظری پیراپزشکی(95روزانه)


یکشنبه

 

 

شیمی آلی 1 نظری(ورودی94 پردیس)

 


شیمی آلی 2 نظری(ورودی94 روزانه)


دوشنبه

 

شیمی تجزیه عملی گروهA

(ورودی94روزانه)

شیمی دارویی 1

(ورودی92 روزانه)

 

شیمی تجزیه نظری (بهداشت)

 

شیمی تجزیه عملی(ورودی93پردیس)

شیمی عمومی نظری(ورودی95)

شیمی تجزیه عملی (بهداشت)

شیمی آلی 1(ورودی93 و94 پردیس)

شیمی تجزیه عملی داروسازی(ورودی94روزانه)

سه شنبه

 

شیمی تجزیه نطری(ورودی94پردیس)

 

شیمی دارویی 3(ورودی91روزانه)

شیمی دارویی1

(ورودی92روزانه)

شیمی تجزیه عملی داروسازی


 

چهارشنبه

 

شیمی دارویی 3(ورودی91روزانه)

کارآموزی داروخانه شهری

شیمی عمومی نطری(ورودی95روزانه)

زبان تخصصی93روزانه

 

پنج شنبه

 

شیمی عمومی عملی گروهA(ورودی95)

آنالیز دستگاهی نطری

(ورودی92پردیس و93روزانه)

شیمی عمومی عملی(ورودی95)

شیمی آلی عملی(ورودی94پردیس)

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۵۲