طرح درس اساتید

طرح درس

نیمسال دوم سال تحصیلی97- 96 :

        

دکتر علیرضا علی آبادی            طرح درس                 

دکتر هادی ادیبی                    طرح درس

دکتر محسن شهلایی               طرح درس


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۹