فعالیت های آموزشی : 
 •     شیمی عمومی نظری و عملی
 •     شیمی آلی 1 و 2 نظری و عملی
 •     شیمی تجزیه نظری و عملی
 •     شیمی دارویی 1، 2، 3 نظری
 •     روش های آنالیز دستگاهی نظری و عملی
 •     شیمی عمومی نظری و عملی (دانشکده پیراپزشکی و بهداشت)
 •     همکاری در ارائه کارآموزی داروخانه شهری
  
فعالیت های پژوهشی : 
 •     مدل سازی مولکولی و طراحی دارو
 •     سنتز ترکیبات دارویی جدید دارای خواص بیولوژیکی ( آنتی اکسیدانت، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد تومور، ضد سل، مهار کننده آنزیم، کاهنده چربی خون، ضد درد،ضد التهاب ....)
 •     معرفی روش های نوین برای سنتز ترکیبات آلی و دارویی    
 •     معرفی واکنشگرهای جدید برای سنتز ترکیبات آلی و دارویی
 •     سنتز ترکیبات دارویی جدید حامل فلز و بررسی اثرات ضد سرطانی آنها
 •     کاربرد فناوری نانو در پزشکی و ساخت نانوبیوسنسورها
 •     معرفی روشهای نوین در کروماتوگرافی برای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیکی
 •     توسعه روشهای نوین الکتروشیمی در داروسازی جهت آنالیز و
 •     مطالعه ترکیبات دارویی و مطالعات پزشکی
 •     توسعه روش های نوین در علوم مرتبط با DNA و پروتئین جهت مطالعه جهش های ژنتیکی
 •     توسعه روشهای اسپکتروسکوپی در داروسازی و ساخت سنسورهای پتانسیومتری
 •     برای بررسی و آنالیز داروها