آزمایشگاه های گروه :
 
آزمایشگاه مرکزی شیمی:
    در این آزمایشگاه واحدهای عملی دروس زیر برگزار می گردد: 
  • آزمایشگاه شیمی عمومی
  • آزمایشگاه شیمی آلی 1و 2
  • آزمایشگاه شیمی تجزیه
  • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
 
آزمایشگاه مرکزی شیمی
 
 
    آزمایشگاه های تحقیقاتی : 
  • آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی دارویی 1 و2
  • آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی
  • آزمایشگاه مدل سازی مولکولی 
تحقیقاتی شیمی دارویی تحقیقاتی شیمی دارویی
 
 
    تجهیزات آزمایشگاهی:
 
  •  ژل الکتروفورز، فلورسانس، سانتریفیوژ، کابینت UV، کامپیوتر با قابلیت پردازش بالا جهت مدل سازی مولکولی، دستگاه UV-visible، دستگاه تبخیر کننده چرخان، هیتر استیرر، آب مقطر گیری، دستگاه های pH متر، HPLC، پلاروگرافی، آون، شیکر، دمای ذوب الکتروترمال