فعالیت های آموزشی :
 •     فارماسیوتیکس  1، 2، 3، 4 و 5 (نظری و عملی)
 •     فیزیکال فارماسی 1 و2  
 •     فرآورده های آرایشی بهداشتی (نظری)
 •     کنترل میکروبی فرآورده های دارویی (نظری و عملی)
 •     بیوفارماسی و فارماکوکینتیک (نظری)
 •     کنترل فیزیکوشیمیایی (نظری و عملی)
 •     کارآموزی صنعت
 •     کارورزی صنعت
 •     همکاری در ارائه کارآموزی داروخانه شهری
 
  فعالیت های پژوهشی:  
 •     سیستم های دارو رسانی نوین
 •     سیستم های نوین فرآورده های آرایشی
 •     تکنولوژی صنایع دارویی
 •     دارو رسانی ذرات میکرو و نانو
 •     تحقیقات لیپوزومی و نیوزومی
 •     فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک
 •     کنترل کیفیت میکروبی
 •    کنترل کیفیت / تضمین کیفیت 
 •    طراحی مدلهای برون تن و درون تن فارماکوکینتیی