آزمایشگاه های آموزشی گروه: 
  • آزمایشگاه داروسازی صنعتی (1)
  • آزمایشگاه داروسازی صنعتی (2)
  • آزمایشگاه کنترل میکروبی
  • آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی
 
  آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه: 
  • آزمایشگاه سیستم های نویندارو رسانی
  • آزمایشگاه فناورینانو
  • آزمایشگاه بیوفارماسی
  • آزمایشگاه آنالیز دارویی
 آزمایشگاه فارماسیوتیکس