منابع آزمون جامع علوم پایه داروسازی

فیزیک پزشکی آخرین چاپ انتشارات مهر مولفین :

دکتر محمد تقی بحرینی – دکتر سعید سرکار – دکتر محمدجواد ابوالحسنی – دکتر علی اکبر شرفی – دکتر محمدعلی عقابیان

فیزیک در داروسازی

1

Mortimer , C,E ( Last edition)

شیمی عمومی

2

مبانی شیمی تجزیه اسکوک، وست (آخرین چاپ)

شیمی تجزیه

3

Mirrison,R.T.Boyd,( Last edition)

شیمی آلی

4

Lehninger ( Last edition)

بیوشیمی پایه

5

Guyton ( Last edition)

فیزیولوژی

6

Jawetz  ( Last edition)

میکروبشناسی

7

Brown and Nova ( Last edition)

انگل شناسی

8

ایمونولوژی دکتر وجگانی

ایمونولوژی

9

کتاب معارف اسلامی 1 ویراست دوم چاپ معاونت امور اساتید

اندیشه اسلامی

10

کتاب انقلاب اسلامی ایران ویراست چهارم  چاپ معاونت امور اساتید

انقلاب اسلامی

11

 تالیف دکتر تحریریان 1.English fro the student of medicine (ESM2)

تالیف دکتر تحریریان 2.English fro the student of medicine (ESM3)

3.Medical English (English in Medicine), Vaughan James

4.Mosby’s’ Medical, Nursing and Allied Health Dictionary

از کتاب ردیف 4 بخش “Medical Terminology”  صفحه 1733 الی 1749 

زبان انگلیسی

12

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ مرداد ۱۳۹۱ ۱۳:۴۳