فهرست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ( ترم دوم)

ورودی 96 خارجی

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

-

 

2

 

زیست شناسی مقدماتی جانوری

2

-

 

3

 

شیمی عمومی نظری

3

-

 

4

 

شیمی عمومی عملی

-

1

 

5

 

فیزیک مقدماتی

2

-

 

6

 

ریاضیات مقدماتی

2

-

 

7

 

تربیت بدنی (2)

-

1

 

8

 

بیوشیمی پایه نظری

3

-

 

9

 

بیوشیمی پایه عملی

-

1

 

10

 

میکروب شناسی نظری

3

-

 

11

 

میکروب شناسی عملی

-

1

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

21  واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (     )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

میکروب شناسی نظری

بیوشیمی پایه نظری

ریاضیات مقدماتی

 

یکشنبه

میکروب شناسی نظری

بیوشیمی پایه نظری

 

 

دوشنبه

 

 

فیزیک مقدماتی

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه