ورودی 96 روزانه

  فهرست دروس نیمسال    دوم     سال تحصیلی 97-96   ( ترم دوم)

ورودی 96

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51020

شیمی تجزیه نظری

2

-

دکتر سرخوش

2

51012

فیزیولوژی (1) نظری

4

-

دکتر مرادپور- دکتر محمدیان- دکتر نجفی

3

51603

زبان انگلیسی

3

-

دکتر مهربان

4

51052

فیزیک در داروسازی نظری

2

-

دکتر حق پرست

5

51072

شیمی تجزیه عملی

-

1

دکتر ادیبی

6

51705

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

آقای فتحی مجد

7

51701

اندیشه اسلامی(2)

2

-

خانم دکتر توحیدی –آقای اسدی

8

51017

میکروب شناسی نظری

3

-

دکترعبیدی – دکتر اکیا- دکتر الوندی – دکترقمری- دکتر مهاجری – دکتر نعمانپور

9

51019

میکروب شناسی عملی

-

1

دکترعبیدی – دکتر اکیا- دکتر الوندی – دکترقمری- دکتر مهاجری – دکتر نعمانپور

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                              )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فیزیک در داروسازی

فیزیولوژی (1) نظری

فیزیک در داروسازی

 

یکشنبه

شیمی تجزیه نظری

میکروب شناسی نظری

شیمی تجزیه عملی

شیمی تجزیه عملی

دوشنبه

زبان انگلیسی

اندیشه اسلامی (2)

دو کلاس

شیمی تجزیه عملی

 

سه شنبه

زبان انگلیسی

فیزیولوژی (1) نظری

تفسیر موضوعی

( خواهران )

تفسیر موضوعی

( برادران )

چهارشنبه

میکروب شناسی نظری

فیزیولوژی (1) نظری

میکروب شناسی عملی

میکروب شناسی عملی

پنج شنبه