فهرست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ( ترم چهارم)

ورودی 95 خارجی

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

 

اصول خدمات بهدشتی

1

-

 

2

 

میکروب شناسی عملی

-

1

 

3

 

شیمی تجزیه نظری

2

-

 

4

 

شیمی تجزیه عملی

-

1

 

5

 

فیزیک در دراو سازی

2

-

 

6

 

ریاضیات

2

-

 

7

 

ایمنی شناسی نظری

3

-

 

8

 

ایمنی شناسی عملی

-

1

 

9

 

کمک های اولیه

5/0

5/0

 

10

 

فیزیولوژی (2) نظری

4

-

 

11

 

فیزیولوژی (2) عملی

-

1

 

12

 

ویروس شناسی

1

-

 

جمع واحدها : 

20  واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (     )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

ایمنی شناسی نظری

فیزیم در دارو سازی

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

فیزیولوژی (2) نظری

ایمنی شناسی نظری

ریاضیات

 

چهارشنبه

فیزیولوژی (2) نظری

 

 

 

پنج شنبه