ورودی 95 روزانه

فهرست دروس نیمسال دوم سال 97-96 ( ترم چهارم )

ورودی 95

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51024

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

3

-

دکتر نظری- دکترحمزوی- دکتر میکائیلی- دکتر لیمویی- آقای سلیمی

2

51025

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

-

1

دکتر نظری- دکترحمزوی- دکتر میکائیلی- دکتر لیمویی- آقای سلیمی

3

51018

ویروس شناسی

1

-

دکتر بابایی

4

51056

شیمی آلی 1 عملی

-

1

دکتر ادیبی- دکتر علی آبادی

5

51704

انقلاب اسلامی ایران

2

-

آقای زرین فام

6

52000

فارماسیوتیکس 1 مقدمات

2

-

دکتر تحویلیان

7

51065

اخلاق و قوانین در داروسازی

2

-

دکتر ایزدی – دکتر تحویلیان

8

51073                                                         

فارماکولوژی (1) نظری

3

 

دکتر بهرامی – دکتر محمدی فرآنی

9

52002

گیاهان دارویی نظری

2

-

دکتر مدرسی

10

52003

گیاهان دارویی عملی

-

1

دکتر مدرسی

11

51090

ریاضیات

2

-

دکتر محمود امیری

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

      19    واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره (     )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

فارماکولوژی (1) نظری

انقلاب اسلامی ایران

دو کلاس

 

یکشنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

فارماکولوژی (1) نظری

ریاضیات

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

دوشنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

گیاهان دارویی عملی

گیاهان دارویی عملی

سه شنبه

گیاهان دارویی نظری

ویروس شناسی

فارماسیوتیکس 1 مقدمات3

 

چهارشنبه

شیمی آلی 1 عملی

شیمی آلی 1 عملی

شیمی آلی 1 عملی

شیمی آلی 1 عملی

پنج شنبه

اخلاق و قوانین در داروسازی